CMENTARZ

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO PARAFII ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W GILOWICACH

Umożliwiając oddanie należytej czci osobom zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do niniejszego Regulaminu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • par.1

1.Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Gilowicach (cmentarza) jest Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach, ul. Krakowska 121, 34-322 Gilowice.

 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii (Zarządca), z pomocą kancelarii parafialnej.
 2. Wszystkie sprawy formalno-organizacyjne związane z liturgią pogrzebu w tym: ustalenie dnia pogrzebu, godziny mszy św., a także sprawy dotyczące utrzymania grobów oraz inne objęte zakresem działalności cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 3. Do zadań Zarządcy należy:

1) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu;

2) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza;

3) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;

4) utrzymywanie porządku oraz właściwego stanu technicznego głównych alei na terenie cmentarza, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz ogrodzenia;

5) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz. 1013 ze zm.);

6) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza i budynków znajdujących się na jego terenie;

7) egzekwowanie realizacji postanowień Regulaminu oraz odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Zarządca może powierzyć wykonywanie niektórych czynności związanych z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza wskazanej przez siebie osobie np. grabarzowi.
 1. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania cmentarza przyjmuje Zarządca.
 • par.2

 1. Miejsca grzebalne udostępniane są w kolejności, w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych oraz w kwaterach powtórnego zagospodarowania.
 2. Na cmentarzu urządza się:

1) groby ziemne:

 1. a) zwykłe – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,
 2. b) pogłębione – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
 3. c) podwójne lub szersze – składające się z określonej liczby miejsc grzebalnych przylegających do siebie w poziomie;
 4. d) groby dziecięce;

2) groby murowane (grobowce):

 1. a) pojedyncze;
 2. b) podwójne;
 3. c) potrójne lub szersze.
 4. Groby ziemne wykonuje grabarz, zgodnie z dyspozycją otrzymaną od Zarządcy.

Za wykonaną pracę pobierana jest opłata, uiszczana bezpośrednio grabarzowi. Do obowiązków grabarza należy również uporządkowanie miejsca obok wykonanego grobu ziemnego.

 1. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych

z gruntem, a także urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) grobie ziemnym – należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami zmarłego i zasypuje ziemią;

2) grobie murowanym – należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami zmarłego, nad którymi wykonywane jest sklepienie;

3) grobie rodzinnym – należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn z prochami ludzkimi;

4) miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone przez Zarządcę do urządzenia grobu;

5) nagrobku – należy przez to rozumieć usypaną ziemię w postaci pagórka nad grobem (grobla) lub konstrukcję w formie obramowania z płytą poziomą lub bez, tablicy, pomnika lub innej budowli o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu;

6) dysponencie grobu – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do podejmowania decyzji o grobie, w imieniu pozostałych osób uprawnionych;

7) pochówku – należy przez to rozumieć ceremonię złożenia do grobu trumny ze zwłokami lub urny z prochami zmarłego;

9) wykupieniu praw do grobu – należy przez to rozumieć opłatę za zgodę na dokonanie pochówku w nowopowstałym grobie, a także rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat;

10) przedłużeniu praw do grobu – należy przez to rozumieć przedłużenie okresu rezerwacji grobu udzielane uprawnionym na okres kolejnych 20 lat, po uiszczeniu stosownej opłaty;

11) pracach kamieniarskich (remontowo-budowlanych) – należy przez to rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową grobu murowanego, a także wszelkie czynności związane z budową, montażem, demontażem lub remontem nagrobka.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • par.3
 1. Cmentarz jest dostępny (otwarty) przez całą dobę.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza oraz stosowania się do postanowień Regulaminu. Osoby odwiedzające cmentarz proszone są o zachowanie ubioru stosownego do powagi miejsca

i zachowanie odpowiadające jego godności.

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazane jest:

1) naruszanie grobów;

2) palenie papierosów;

3) spożywanie alkoholu oraz odwiedzanie cmentarza w stanie wskazującym na jego spożycie;

4) żebractwo;

5) słuchanie radia lub muzyki odbieranej poprzez urządzenia techniczne;

6) prowadzenie głośnych rozmów (w tym telefonicznych), które mogłyby przeszkadzać innym odwiedzającym;

7) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca;

8) wjeżdżanie pojazdami na teren cmentarza, (nie dotyczy wózków inwalidzkich);

9) jeżdżenie pojazdami jednośladowymi oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym;

10) samowolne wykonywanie prac budowlanych;

11) wprowadzanie zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);

12) samowolne usuwanie lub sadzenie drzew i krzewów, niszczenie zieleni;

13) samowolne ustawianie ławek i ogrodzeń i innych elementów utrudniających poruszanie się na terenie cmentarza lub pomiędzy grobami;

14) pozostawianie wypalonych zniczy;

15) wyrzucanie pozostałości po dekoracji grobów do innych miejsc niż przeznaczone na ten cel pojemniki;

 1. Na terenie cmentarza zakazane jest, bez zezwolenia Zarządcy:

1) wykonywanie prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej;

2) ustawianie, przestawianie i wynoszenia z cmentarza elementów cmentarnych;

3) wjeżdżanie pojazdami mechanicznym;

4) sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów;

5) prowadzenie handlu, akwizycji, ustawianie reklam;

 1. Osoby korzystające i odwiedzające cmentarz są zobowiązane do:

1) dbałości o estetykę grobów i przyległych alejek;

2) oszczędnego gospodarowania wodą z cmentarnego wodociągu;

3) stosowania się do zaleceń i informacji umieszczanych przez Zarządcę na tablicach informacyjnych na terenie cmentarza.

 1. Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na grobach w sposób nietrwały (w sposób stwarzający zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia) mogą być usunięte przez Zarządcę na wyłączny koszt i ryzyko dysponenta grobu. Elementy zamontowane bez zgody Zarządcy mogą być demontowane i usuwane z cmentarza na koszt i odpowiedzialność dysponenta grobu. Wskazane wyżej przedmioty nie będą przechowywane przez Zarządcę, lecz trwale usuwane.
 1. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. Zarządca nie ubezpiecza nagrobków.

 • par.4

 1. Wszelkie prace kamieniarskie (remontowo-budowlane) na cmentarzu mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządcy.
 2. Prace wykonane przy grobie, które nie zostały zgłoszone Zarządcy i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu
 3. W przypadku, gdy demontaż istniejącego nagrobka jest wykonywany bezpośrednio w celu dokonania pochówku w istniejącym grobie – uzgodnienie nie jest wymagane.
 1. Wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być wykonane bezpośrednio przez dysponentów grobu albo mogą zostać zlecone wybranym przez siebie wykonawcom.

5 Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni po robotach kamieniarskich (remontowo-budowlanych) do pojemników ustawionych na cmentarzu lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie.

 1. Dysponent grobu lub działający na jego zlecenie wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego lub nienależytego wykonania robót, odpowiedzialność solidarną ponoszą dysponent grobu oraz wykonawca. Dysponent grobu ponosi ponadto odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego nagrobka i jego bezpośredniego otoczenia (przed nagrobkiem, obok nagrobka, w przejściu między nagrobkami oraz za nagrobkiem).
 2. Nagrobki powinny zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby ich usytuowanie nie utrudniało dostępu do innych (sąsiednich) grobów.
 3. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 1. Zarządca może odmówić wyrażenia zgody na wykonywanie robót kamieniarskich (remontowo-budowlanych) wykonawcom, którzy uprzednio nienależycie wykonali roboty, a w szczególności nie wykonali ciążącego na wykonawcy obowiązku uprzątnięcia terenu po wykonaniu robót z wywozem odpadów – do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego.
 1. Zarządca ma prawo kontroli pojazdów i osób, w zakresie przewożonych i przenoszonych na teren i z terenu cmentarza materiałów oraz sprzętów.
 1. Podmioty wykonujące prace kamieniarskie (remontowo-budowlane) na terenie cmentarza (dysponent grobu lub wykonawca) są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa w zakresie wykonywanych czynności oraz do złożenia u Zarządcy pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

ZASADY DYSPONOWANIA I ZARZĄDZANIA GROBEM

 • par.5
 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta grobu.
 2. Dysponent grobu jest osobą uprawnioną do decydowania o grobie w imieniu pozostałych osób uprawnionych, o których mowa w ust. 4. Wobec braku odmiennego wskazania, za dysponenta grobu uznaje się osobę uprawnioną do grobu według kolejności określonej w ust.4.
 3. Uznaje się, ze decyzje dysponenta grobu składane są zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu faktycznego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń do decyzji dysponenta.
 4. Prawo do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby mają członkowie rodziny zmarłego pochowanego w tym grobie, według kolejności:
 5. a) pozostały małżonek(ka),
 6. b) krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.),
 7. c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
 8. d) krewni boczni w linii prostej do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 9. e) w przypadku braku ww. krewnych inni krewni.
 10. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 4, nie upoważnia do odstępowania miejsca w grobie osobom innym niż wymienione w tym ustępie.
 1. Groby oraz miejsca zarezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. Pochowanie osoby zmarłej do istniejącego grobu uzgadnia się z Zarządcą.
 3. Wykup miejsca grzebalnego lub ponowienie opłaty za prawo użytkowania grobu odbywa się w kancelarii parafialnej, a potwierdzeniem nabycia prawa jest pokwitowanie wniesionej opłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.
 4. Przedłużenie prawa do użytkowania grobu ziemnego na kolejne okresy 20 – letnie okresy jest uwarunkowane ponowieniem opłaty.
 5. Uprawnieni do użytkowania grobów murowanych, po upływie 20 lat, zobowiązani są do wniesienia opłaty za korzystanie z substancji cmentarza tj. prace porządkowe, dostęp do bieżącej wody, pielęgnacja drzew i zieleni, remonty i inwestycje na cmentarzu, czynności kancelaryjne itd.
 6. Po wniesieniu opłaty i uzyskaniu stosownej zgody istnieje możliwość przekwalifikowania grobu ziemnego na murowany.
 7. Opłaty wniesione w związku z wykupieniem miejsca grzebalnego lub przedłużeniem praw do grobu nie podlegają zwrotowi.
 8. Troska o przedłużenie opłaty za grób, należy do dysponenta grobu oraz pozostałych uprawnionych do grobu.
 9. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na okres kolejnych 20 lat, liczony od poprzedniej wpłaty (termin wymagalności przedłużenia użytkowania), uprawnienie do użytkowania miejsca grzebalnego lub do istniejącego grobu traci ważność, po upływie 6 miesięcy od daty wymagalności przedłużenia użytkowania. Grób ziemny kwalifikuje się do likwidacji i może być przeznaczony do ponownego pochówku. Powyższe oznacza, iż Zarządca może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 1. Likwidacja grobu poprzedzona jest wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej 3 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji. Przed ponownym rozporządzeniem miejscem, na którym usytuowany jest grób, do którego prawo wygasło na skutek niewniesienia stosownej opłaty, Zarządca uprzedzi wpisanego w ewidencji dysponenta grobu o planowanej likwidacji grobu informując jednocześnie o możliwości odnowienia prawa do użytkowania grobu. Powyższa informacja zostanie przekazana dysponentowi za pośrednictwem poczty, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w ewidencji lub na inny, aktualny adres dysponenta, jeżeli jest znany. Jeżeli aktualny dysponent nie został wskazany lub z innych przyczyn doręczenie informacji okazało się niemożliwe, Zarządca może wysłać informację innym uprawnionym do grobu, o ile są mu znane i posiada ich aktualne adresy. Zwrot listu jako niedoręczonego lub brak odpowiedzi na otrzymany list w terminie 30 dni kalendarzowych, stanowi podstawę rozporządzania przez Zarządcę grobem lub zarezerwowanym miejscem.
 1. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w danym grobie. Jednakże, do czasu w którym Zarządca nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę (wraz z zaległościami za lata, w których opłata nie była wniesiona) przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
 2. Osobie, która pomimo upływu terminu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca grzebalnego oddanego przez Zarządcę innej osobie, z przeznaczeniem na grób.
 3. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowuje Zarządca cmentarza.

DOKUMENTACJA

 • 6
 1. Wszelkie sprawy dotyczących grobów i cmentarza należy zgłaszać Zarządcy w kancelarii parafialnej.
 1. Zarządca prowadzi, przechowuje i uaktualnia następującą dokumentację grobów:
 2. a) księgi osób pochowanych na cmentarzu;
 3. b) księgi grobów;
 4. c) alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu.
 5. Dane gromadzone w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej (papierowej) są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
 6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), z zastrzeżeniem treści art. 43 ust. 1 pkt 3 wskazanej wyżej ustawy.
 1. Dysponent grobu oraz pozostałe uprawnione osoby przekazując swoje dane, wyrażają jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo wglądu i uaktualnienia swoich danych.
 2. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść.
 1. Dysponent grobu oraz pozostałe uprawnione osoby, zobowiązane są do zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na aktualność danych ujawnionych w ewidencji (w tym adres/-y korespondencyjne, nr tel.).
 1. Informacje dotyczące dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie.
 2. Zakres informacji gromadzonych w księgach cmentarnych, czas ich przechowywania oraz sposób ich prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r., Nr 90, poz.1013 ze zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • par.7
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).
 1. Wyciąg z Regulaminu zawierający przepisy porządkowe umieszczony jest na tablicy ogłoszeniowej cmentarza.
 2. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach.

Ks. Krzysztof Cojda

Zarządca cmentarza

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE I ŚWIĘTA
7:30, 9:00 11:00, 18:00

DNI POWSZEDNIE
6:45, 17:00

Od października do marca Msza Święta wieczorna o godzinie 17:00

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek
30 minut po każdej Mszy Świętej.

TWITTER BP ROMANA PINDLA